• Bestuursreglement en Alcohol


  Begripsbepalingen
  Artikel 1
  1. Alcoholhoudende dranken:Onder zwak-alcoholhoudende drank dient het volgende te worden verstaan: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol. Onder sterke drank dient te worden verstaan: gedistilleerd met minimaal 15% alcohol.
  2. Sociale Hygiëne:
  Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.
  3. Leidinggevenden:
  Het bestuur heeft twee leden aangewezen als leidinggevende. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne, en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij geven onmiddellijke leiding aan de uitoefening van de horecawerkzaamheden in de sportkantine. Wijzigingen in leidinggevenden binnen uw vereniging dient u via een formulier (link naar nog te ontwikkelen formulier) door te geven aan uw gemeente. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
  4. Bar-vrijwilliger:
  Een vrijwilliger die, op tijden dat er alcohol wordt verstrekt, de bar-werkzaamheden in de sportkantine uitvoert. Kwalificatienormen voor bar-vrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit bestuursreglement.

  Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In de sportkantine gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en- misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de kantine kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.
  WETTELIJKE BEPALINGEN

  Artikel 2
  Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd:
  1. Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 16 jaar is verboden.
  2. Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
  3. Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen.
  4. De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij de aspirant-koper onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
  5. Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
  6. Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap.
  7. Het is verboden personen toe te laten in de kantine die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.

  VASTSTELLEN EN WIJZIGEN

  Artikel 3
  1. Het bestuur van FC Pretoria Rotterdam heft het bestuursreglement "Alcohol in sportkantines" vastgesteld dan wel laten bekrachtigen door de algemene vergadering van de vereniging.
  2. Het bestuursreglement wordt ter toetsing voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning. Het bestuursreglement treedt gelijktijdig met de af te geven drank- en horecavergunning in werking.

  AANWEZIGHEID LEIDINGGEVENDE,BARVRIJWILLIGER EN AFSCHRIFT REGLEMENT

  Artikel 4

  1. Op de momenten dat in de sportkantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die een instructie verantwoord alcoholschenken (IVA) heeft gevolgd.

  2. Het bestuursreglement alcohol in sportkantines van de sportvereniging of een kopie hiervan is aanwezig in de sportkantine.

  HUIS- EN GEDRAGSREGELS

  Artikel 5
   

  1. Het is niet toegestaan in de kantine of elders op het terrein van de vereniging zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken.
  2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te gebruiken dan in de kantine of op het terras.
  3. Er wordt geen alcohol geschonken aan: * Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie.
  4. Het bestuur wil verkomen dat personen onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank aan betreffende personen worden geweigerd.
  5. Het bestuur stimuleert het maken van BOB -afspraken en sluit aan op de slogan "100 % Bob, 0% op". Hierbij zijn de belangrijkste noties: "Geen alcohol drinken als je nog moet rijden" en "Maak als het kan een Bob -afspraak".
  6. Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken geen alcohol gedurende de bardienst;
  7. Prijsacties die gebruik van alcohol stimuleren, zoals "happy hours"en "meters bier"zijn in de kantine niet toegestaan;
  8. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank;
  9. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

  OPENINGSTIJDEN EN SCHENKTIJDEN

  Artikel 6
  1. De openingstijden van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning:
  Zondag 09.00 uur - 20.30 uur
  Maandag 18.00 uur - 23.00 uur
  Dinsdag 18.00 uur - 23.00 uur
  Woensdag 18.00 uur - 24.00 uur
  Donderdag 18.00 uur - 24.00 uur
  Vrijdag gesloten
  Zaterdag 09.00 uur - 20.00 uur
  Op de volgende tijdstippen wordt conform de gemeentelijke verordening alcohol geschonken:
  2. Zondag 12.00 uur - 20.30 uur Maandag 18.00 uur = 23.00 uur Dinsdag 18.00 uur - 23.00 uur Woensdag 18.00 uur - 23.00 uur Donderdag 18.00 uur - 24.00 uur Zaterdag 12.00 uur - 20.30 uur

  KWALIFICATIENORMEN EN INSTRUCTIE VERANTWOORD ALCOHOL SCHENKEN VOOR BARVRIJWILLIGERS

  Artikel 7
  Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld:
  1. Barvrijwilligers zijn tenminste 16 jaar oud;
  2. Zij hebben een instructie verantwoord alcohol schenken gevolgd;
  3. Zij staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd;
  4. Zij zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige verenigingsleden).
  Een online instructie verantwoord alcoholschenken kunnen barvrijwilligers verkrijgen via de website van een sportbond of via www.nocnsf.nl/IVA. Daarnaast kan een ter zake deskundige ook een instructie geven aan barvrijwilligers. Een kopie van de certificaten IVA of een registratielijst van de barvrijwilligers die de instructie gevolgd hebben dient in de kantine aanwezig te zijn.

  VOORLICHTING

  Artikel 8
  1. Schenktijden, leeftijdsgrenzen (artikel 2 lid1, 2 en 3)en huis- en gedragsregels worden goed zichtbaar in de kantine opgehangen.
  2. Het bestuur onderschrijft de Reclamecode voor alcoholhoudende dranken van de STIVA. In deze code staan regels omtrent reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken.
  HANDHAVING, KLACHTENPROCEDURE EN SANCTIES

  Artikel 9
  1. Klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging.
  2. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zo nodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.
  3. Een ieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente.

  TOEGELATEN HORECA - ACTIVITEITEN

  Artikel 10
  1. De sportvereniging oefent slechts horeca-activiteiten uit met inachtneming van het hierna onder 2. en 3. bepaalde. De sportvereniging oefent geen horeca-activiteiten uit ten behoeve van bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privé - sfeer van leden en bijeenkomsten voor niet-leden. Het bestuur ziet hierop toe.
  2. De horeca-activiteiten worden door de sportvereniging slechts uitgeoefend ten aanzien van personen die bij de activiteiten van de sportvereniging in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder 3. bepaalde.
  3. Het uitoefenen van horeca-activiteiten door de sportvereniging jegens niet bij de vereniging aangesloten personen geschiedt uitsluitend in rechtstreeks verband met de activiteiten van de sportvereniging binnen het kader van haar doelstelling.
  4. Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal de sportkantine en/of de inventaris (met name het meubilair en het serviesgoed) niet door de sportvereniging aan derden worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld.
  5. Geen reclame mag worden gemaakt door de sportvereniging voor niet binnen de doelstelling vallende resp. andere horeca-activiteiten dan die welke zijn toegelaten als omschreven in dit artikel 10.