Contributie 2016/2017

Contributies voor het seizoen 2016/2017

Een voetbalseizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni. Het jaarbedrag van de contributie wordt bepaald aan de hand van de onderstaande mogelijkheden.
Betaling in eenmaal  het gehele seizoen voor 1 september 2016  180,00 euro.
Betaling in twee delen voor 1 september 2015 het 1e deel  90,00 euro (geen korting)
                              voor 1 januari 2015 het 2e deel  90,00 euro (geen korting)
Senioren Alleen trainen: 50% van het jaarbedrag.
Inschrijfgeld eenmalig € 10,-- per lid In de contributies van alle leden is een contributie aan de KNVB inbegrepen. Dit deel dient afgedragen te worden aan de KNVB. Hierdoor is tevens een ongevallenverzekering bij de KNVB afgesloten.

Contributie is een jaarcontributie

De contributie kan in twee halfjaardelen betaald worden. Dat betekent niet dat de contributieplicht maar per halfjaar geldt. Bij tussentijds opzeggen moet de contributie toch tot het einde van het seizoen voldaan worden. Alleen na aanmelding na 1 januari van het lopende seizoen wordt een half seizoen in rekening gebracht. In augustus krijgt u een acceptnota voor het seizoen, waar u een keuze kan maken voor het volledige bedrag of per halfjaar.

Incassokosten.

Bij schriftelijke herinneringen en aanmaningen om de contributie te voldoen, worden administratiekosten in rekening gebracht. Die zullen per herinnering c.q. aanmaning € 2,50 bedragen. In uiterste gevallen kan een incassobureau ingeschakeld worden.

Boete. 

Door de KNVB aan het lid opgelegde boetes ontvangen hiervoor een factuur. Voor het niet betalen van deze boetes gelden dezelfde sancties als voor het niet betalen van contributies. Wanneer u het niet eens bent met de opgelegde sanctie kunt u in beroep gaan bij de KNVB.

Schriftelijk opzeggen. 

Er zijn spelers die aan de trainer/leider mondeling of telefonisch meedelen dat er wordt gestopt met voetballen. En men denkt:"de trainer/leider geeft die opzegging wel door aan het bestuur. Het zal best een aantal keren goed gaan. Daarom hanteert het bestuur een geldige stelregel om elk misverstand te voorkomen. Er moet schriftelijk worden opgezegd. Het kan per brief of per email. Per brief : Schulpweg 195 3084 NH Rotterdam of email pretoriarotterdam@zonnet.nl

Uitzonderingen. 

Er zijn altijd situaties te bedenken dat er uitzonderingen op de betaling van een vol seizoen contributie moeten worden gemaakt. Wel is het zo dat het bestuur de enige is die uitzonderingen kan maken als dat naar het oordeel redelijk is. Spelende leden die op vrijwillige basis een kaderfunctie binnen de vereniging verrichten, zijn vrijgesteld of gedeeltelijk vrijgesteld voor het betalen van contributie. Onder kader functies wordt verstaan het vervullen van een functie als bestuurslid of trainer/leider alsmede het leiden van wedstrijden "de scheidsrechter"
Comments